Linköpings Grafiska Sällskaps styrelse

Ordförande: Pernilla Stenberg
tel: 0721-550 905

Ordinarie ledamöter:
Frida Carlsson, tel: 070-3608460
Michael Cocozza, tel: 0739-402437
Mattias Näsström, tel:  072-7232140
Mats Örnvall, tel: 0733-159 206

Suppleanter:
Esther Surjan
Peter Widén, tel: 013-13 64 60

Om copyright på dessa sidor

Konstverken på dessa sidor är skyddade enligt upphovsrättslagen. Vidareanvändning av verken kräver tillstånd från rättighetsinnehavaren, i det här fallet Bildupphovsrätt i Sverige (tidigare BUS).

Linköpings Grafiska Sällskap har avtal med Bildupphovsrätt i Sverige, vilket ger sällskapet rätt att återge BUS-anslutna konstnärers verk på denna hemsida.


Stadgar för Linköpings Grafiska Sällskap

Stadgar §1-17 (Reviderade senast 12/3 1987)
§ 1 Uppgift
Linköpings Grafiska Sällskap har till syfte att verka för ett ökat intresse för grafisk konst genom inköp och fördelning mellan medlemmarna av originalgrafik samt genom anordnande av föredrag och studieverksamhet.
§ 2 Organisation
Sällskapet består av högst 100 medlemmar. Sällskapet har sitt säte i Linköping. Sällskapets beslutande organ är: se årsmöte § 7, Extra möte § 8 och Styrelse § 10 och § 11
§ 3 Medlemskap
Ansökan om medlemskap skall anmälas till styrelsen. Vid uppkommen vakans utser styrelsen ny medlem.
§ 4 Utträde
Medlem, som önskar utträda ur Sällskapet, skall anmäla detta till styrelsen. Medlem, som försummar att erlägga årsavgiften, kan uteslutas ur Sällskapet genom beslut av styrelsen.
§ 5 Årsavgift
Medlem skall före 1 februari erlägga fastställd årsavgift. Första årsavgiften erläggs vid inträdet i Sällskapet.
§ 6 Verksamhetsår
Sällskapets verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.
§ 7 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång på tid och plats, som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse, föredragningslista samt valnämndens förslag skall tillsändas medlemmarna minst 14 dagar i förväg.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
Punkt 1: Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Punkt 2: Fastställande av dagordning.
Punkt 3: Val av två justeringspersoner.
Punkt 4: Fråga om mötets behöriga utlysande.
Punkt 5: Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse.
Punkt 6: Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Punkt 7: Val av Ordförande, Styrelseledamöter jämte suppleanter, Revisorer jämte suppleanter. Två ledamöter jämte suppleanter till valnämnden
Punkt 8: Fastställande av årsavgift.
Punkt 9: Övriga ärenden, som medlem senast sex dagar före årsmötet skriftligt tillställt styrelsen för behandling vid årsmötet eller som av styrelsen uppsatts på dagordningen.
§ 8 Extra möte
Extra möte utlyses genom kallelse minst åtta dagar i förväg, då styrelsen anser så påkallat eller då minst tio medlemmar till styrelsen framställt skriftlig begäran därom. Vid extra möte får inga andra ärenden än de, som anges i kallelsen, behandlas.
§ 9 Beslut
Vid årsmöte och extra möte äger varje närvarande medlem en röst. Omröstning sker öppet, om ej sluten omröstning påkallas av minst en fjärdedel av de närvarande medlemmarna. Beslut, som ej berör stadgeändring eller upplösning av Sällskapet, fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten avgör. Beslut om stadgeändring eller upplösning av Sällskapet fattas på sätt som anges i § 16
och § 17.
§ 10 Styrelsens sammansättning och beslutsformer
Sällskapets verksamhet leds av en styrelse, som består av ordförande och fyra ledamöter samt två suppleanter. Ordföranden utses för en tid av två år. Övriga styrelseledamöter utses för en tid av två år, varvid halva antalet utses varje år. Suppleanter utses för en tid av två år. Val av ordförande och styrelseledamot för mer än två valperioder i följd bör undvikas. Revisorer utses för en tid av ett år.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre styrelseledamöter så påfordrar. Styrelsen är beslutsför, när minst tre ledamöter är närvarande. Alla beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal ger ordföranden utslagsröst.
§ 11 Styrelsens åligganden
Utöver att leda föreningens verksamhet åligger det styrelsen att föra protokoll vid sina sammanträden,
att föra räkenskaper, som avslutas per kalenderår och att överlämna dessa jämte verksamhetsberättelse och protokoll till revisorerna senast 30 dagar före årsmötet.
Att upprätthålla en aktuell medlemsförteckning, som minst bör innehålla medlems namn, adress och ordningsnummer, att svara för Sällskapets inköp.
§ 12 Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utses på ordinarie årsmöte två revisorer jämte suppleanter.
§ 13 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem äger del i Sällskapets tillgångar endast i form av de medlemsgåvor, som styrelsen inköper för att fördela - en till varje medlem. Medlem är inte personligen ansvarig för Sällskapet skulder. Medlem är skyldig att underrätta styrelsen om adress­förändring.
§ 14 Utdelning av medlemsgåvor
Tid och plats för utdelning av medlemsgåva meddelas i kallelse. Styrelsen svarar ej för gåva, som ej blivit avhämtad. Medlemsgåva, som ej avhämtats inom tre år efter ordinarie utdelningstillfälle, återgår till Sällskapet för vidare disposition.
§ 15 Gemensamt medlemskap
Äkta makar eller sammanboende kan efter anmälan till styrelsen erhålla gemensamt (delat) medlemskap.
Sådant medlemskap innebär, att båda parter får yttra sig vid mötesförhandlingar, men har endast en rösträtt. Endast en av parterna kan vid samma tillfälle inneha styrelsepost eller annan förtroendepost i föreningen.
Medlemmar med delat medlemskap erhåller medlemsgåva gemensamt, som kan kvitteras ut av endera parten.
§ 16 Ändring av stadgar
Förslag till ändring av stadgar skall av medlem skriftligen inlämnas till styrelsen senast 1 januari. Föreslår styrelsen stadgeändring skall förslagets huvudsakliga innehåll anges i kallelsen till mötet. Beslut om stadgeändring fattas av ordinarie årsmöte med dubbel röstövervikt.
§ 17 Upplösning
Beslut om upplösning av Sällskapet skall fattas av två på varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Minst två månader skall förflyta mellan mötena. Vid sista årsmötet skall minst fyra femtedelar av Sällskapets medlemmar biträda beslutet. I övrigt skall beslutet fattas med dubbel röst övervikt. Röstning kan vid detta tillfälle ske med skriftlig fullmakt. Beslut om upplösning av Sällskapet skall även innefatta bestämmelser om disposition av Sällskapets tillgångar.