Edition

Edition är en serie identiska tryck, ofta signerade och numrerade, vanligen tryckt för ett förlag eller för konstnärens egen räkning. Avsedd för distribution. Se "numrering".

Eigendruck

Är en tysk term för "cypher".

Electrotyping (galvanoplastik)

Electrotyping, galvanoplastik, är ett sätt att gjuta en form av vax från en
kopparplåt och genom den nya formen på galvanisk väg erhålla en ny tryckplatta, d.v.s. ett duplikat.

Épreuve d'artiste (E. A.)

Den svenska termen "provtryck" brukar användas för detta
begrepp, men är missvisande. E. A.-tryck är det blad artisten erhåller från en förläggare när en edition (upplaga) ges ut och är till för artistens personliga behov, kan vara dokumentation, arkivering, avfotografering, utställning eller liknande. Själva editionen är den affärsmässiga delen i utgivningen. Dessa E. A.-tryck är en formsak utanför distributionen. Jmf A. P. och H. C. Upplagor som dessa E. A. eller A. P. är inte brukliga i svenskt grafikliv. Svensk motsvarighet finns alltså inte.

Épreuve de passe

Extraexemplar för en upplagetryckning, tryck som kan behövas för att
ersätta skadade tryck och liknande.

Épreuve d' essai

Är ett provtryck, det eller de tryck som tas under arbetets gång, när
ett blad blir till. Motsvaras av engelskans T. P. (Trial Proof). Svensk
förkortning P. T.

Épreuve d'état

Ett tryck från särskilt "stadium". Om arbetet ska fortsätta
markeras bilden med état II, III, etc.

Estampe

Är franska för "tryck" om grafik (eng. print) och används om
ett grafiskt tryck i vid bemärkelse. Kan också stå för reproduktion.
"Estampe originale" används för att markera att det är fråga om ett
grafiskt konstverk som artisten själv utfört.

E. T. (Eget tryck)

Är vanligen markering på tryck, där grafikern vill markera sin egen medverkan i tryckningen, ibland t. o. m. med stämpel. Särskilt danska grafiker markerar "ET".

Estate print

Står för "statens tryck", postuma tryck (nytryck), som tagits
fram från plåtar, stenar etc. i statliga samlingar. Märkta med museistämpel, stärbhusstämpel eller anförvanters notering.

Etat

I pluralis, etats = tillstånd, betecknar de olika provavdrag som
görs från en plåt, stock eller sten, innan denna är helt färdigbearbetad. Ett
grafiskt blad med beteckningen etat II har alltså tillägg och korrigeringar
som saknas i etat I.

Exc., exud., excudit

Talar om vem som "förlade det", anger förläggare på äldre blad.